Reisebetingelser

Følgende gjelder ved avbestilling:

 • Depositum beholdes meir enn 42 dagar før avreisedato.
 • Ved avbestilling mellom 42 og 15 dager før avreise beholdes depositum eller et beløp minimum 20% reisens pris.
 • Ved avbestilling f.o.m. 14 dager t.o.m. 4 dager før avreise beholder Suldalsbussen AS 50 % av reisens pris.
 • Ved avbestilling 3 dager eller mindre før avreisedato, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødvendige papirer, kan opptil 100 % av reisens pris belastes. Hvis kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike avtaler eller rabatter falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell meirpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagere.

Avbestilling p.g.a sykdom eller ulykkeshendelse

Dette må bekreftes ved evnt. legeattest med angivelse av sykdom. Legeattesten må være operatøren i hende senest en måned etter at forholdet har inntruffet for at innbetalt beløp refunderes. Den reisende har likeledes rett til å avbestille dersom det inntreffer en hendelse som er av alvorlig og akutt karakter, som den reisende hverken kjente til eller burde ha kjent til, på det tidspunkt da bestillingen ble bindende. Forholdet skal dokumenteres med f.eks. politirapport eller attest fra forsikringsselskap, senest en måned etter at forholdet som påberopes som grunnlag for avbestillingsrett er inntruffet, for å få innbetalt beløp refundert.Depositum refunderes ikke.

Den reisende kan annullere reisen før avreise hvis:

 1. Avreisen forsinkes med mer enn 20 % av reisens varighet.
 2. Hjemkomsttidspunkt blir vesentlig utsatt.
 3. Det på eller i nærheten av reisemålet 14 dager før pakkereisen tar til oppstår krig, krigstilstand, naturkatastrofe, epidemier, eller andre inngripende hendelser, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold vil gjøre seg gjeldende når pakkerisen skal ta til etter avtalen. Ved vurdering av hevningsgrunn, skal det legges vekt på norske myndigheters syn.
 4. Prisforhøyelsen er mer enn 10 %
 5. Ikke operatøren innen 14 dager før avreise kan garantere avgangen.
 6. Det inntreffer andre forhold for vesentlig betydning for turen.

Klage og Klagefrist

Hvis den reisende mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han plikt til å gi arrangøren eller formidleren beskjed så snart som mulig om dette. Klager over mangler i forbindelse med overnattingssteder, maten m.v. må såvidt mulig fremsettes straks overfor reisearrangørens representant på stedet (reiseleder, sjåfør e.a.)Forøvrig må klager være fremsatt senest en måned etter reisens avslutning, med mindre særskilte grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Klager skal fremsettes skriftlig.

Arrangørens rett til å avlyse

Arrangøren kan avlyse en reise dersom:

 1. Det ikke melder seg nok antall reisende. Avlysning skal meddeles senest 14 dager før avreise.
 2. Det inntreffer forhold som han ikke er herre over (force majeure), så som krig, krigstilstand, naturkatastrofe, epidemier, arbeidskonflikter og tilsvarende.
 3. Forhold på reisemålet gjør det utilrådelig p.g.a. risiko for reisendes liv og helse.
 4. Forholdene på stedet gjør det urimelig å kreve at avtalen blir gjennomført.